REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU
TRAFFICWORX WYZNACZA NOWE TRENDY W KOORDYNACJI
WSZELKIEGO RODZAJU ROBÓT DROGOWYCH
MNIEJSZE UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM
TRAFFICWORX POMAGA EFEKTYWNIE ZAPLANOWAĆ PRACĘ SŁUŻB DROGOWYCH
MINIMALIZUJĄC NEGATYWNE SKUTKI DLA KIEROWCÓW I MIESZKAŃCÓW
INWESTYCJA W OPTYMALIZACJĘ
DZIĘKI LOGICZNEMU ZAPLANOWANIU DŁUGOTERMINOWYCH PRAC
MOŻNA OSZCZĘDZIĆ CZAS I PUBLICZNE PIENIĄDZE

Trafficworx

Trafficworx jest oprogramowaniem służącym do koordynacji wszelkiego rodzaju prac odbywających się z zajęciem prasa ruchu drogowego.

Odbiorcy

Oprogramowanie Trafficworx dedykowane jest dla dużych gmin mających ponad 100 tys. mieszkańców. Są to obszary, gdzie program będzie najbardziej efektywny.

Korzyści

Korzyści wynikające z działania programu Trafficworx są ogromne i dotyczą bardzo wielu obszarów z życia miasta lub gminy.


Najczęsciej zadawane pytania

W jaki sposób Trafficworx jest wykorzystywany przy koordynacji prac drogowych?
Czy Trafficworx korzysta z systemu pozwoleń?
Czy Trafficworx obsługuje wynajem pasów lub system opłat drogowych?
Jak wygląda proces przesyłania do Trafficworx powiadomień przez instytucje obsługujące drogi?
Ile jednostek komunalnych może dostarczać danych do systemu?
Czy Trafficworx posiada publiczny interfejs?

Trafficworx

Co to jest Trafficworx?

Trafficworx jest oprogramowaniem służącym sprawnej koordynacji wszelkiego rodzaju prac związanych z zajęciem prasa ruchu drogowego.

Trafficworx automatyzuje proces wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Może on być wyposażony w moduł pozwalający na automatyczne naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

Głównym użytkownikiem (administratorem) programu są jednostki administracji samorządowej odpowiadające za koordynację robót. Do administratora programu napływają elektronicznie wypełnione wnioski o zajęcie pasa drogowego od różnych podmiotów – spółki telekomunikacyjne, zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, inni użytkownicy. Trafficworx opiera się na procedurach koordynacji robót wynikających z lokalnych uwarunkowań. Wiedza inżynierska i zarządcza zespołu ISL pozwala na uzupełnienie/usprawnienie przyjętych procedur tam gdzie jest to konieczne.

Trafficworx pozwala wydającemu zezwolenie na łatwą analizę sytuacji konfliktowych. Na przykład informacja o zbliżonych terminach planowanych robót na tym samym odcinku, daje możliwość administratorowi do wskazania wnioskującym podmiotom terminu robót, który uniknie kilkukrotnego zajmowania pasa w krótkim odstępie czasu.

Trafficworx wykorzystuje mapy GIS, dlatego też nanoszenie informacji o planowanych robotach przez użytkowników staje się bardzo proste – wystarczy zaznaczyć na mapie internetowej odcinek planowanego zajęcia i wypełnić wniosek o zajęcie pasa drogowego.
 

Informacja dla mieszkańców i służb porządkowych

Trafficworx wyposażony jest w moduł map cyfrowych dostępnych dla wszystkich użytkowników internetu. Na mapach tych naniesione są informacje o trwających i planowanych zajęciach pasa drogowego.. Patrząc na konkretny obszar na mapie „Uwaga roboty drogowe” mieszkańcy obszaru na którym działa program oraz media mogą zobaczyć aktualnie zamknięte drogi, objazdy, światła oraz drogi jednokierunkowe. Dzięki tej funkcjonalności zarówno kierowcy jak i piesi nie są zaskakiwani nieoczekiwanymi robotami na drodze do pracy, domu czy szkoły. Daje to mieszkańcom poczucie stabilności i zwiększa się ich zaufanie do władz miasta, którzy dbają o ich komfort podróżowania.

Dzięki Trafficworx służby porządkowe (straż pożarna, policja, pogotowie) mają dostęp do bieżącej informacji o zamknięciach poszczególnych odcinków dróg. Daje to możliwość sprawniejszego docierania do miejsca zdarzeń. Jednym z modułów Trafficworx jest określnie dróg o strategicznym znaczeniu dla poszczególnych służb porządkowych.

 

 
Odbiorcy

Oprogramowanie Trafficworx dedykowane jest dla dużych gmin mających ponad 100 tys. mieszkańców.

Głównym użytkownikiem (administratorem) programu jest organ(y) odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i naliczanie opłat. Do niego spływają wnioski od pozostałych użytkowników – spółki telekomunikacyjne, zakłady energetyczne i gazowe, spółki wodno-kanalizacyjne itd. Najwięksi użytkownicy mają dostęp do własnego profilu użytkownika w którym nanoszą informację o planowanych i wnioskowanych zajęciach pasa drogowego. Trafficworx stanowi platformę komunikacji pomiędzy administratorem a użytkownikiem (np. w zakresie terminu prowadzonych robót).

 

Użytkownicy

Użytkownikami mogą też być inwestorzy budowlani, przedsiębiorcy itd. nie posiadający własnego profilu użytkownika. Wysyłają oni drogą elektroniczną wniosek, który jest następnie rejestrowany w systemie.

Użytkownikami Trafficworx są również podmioty z którymi prowadzone są uzgodnienia dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Mapy cyfrowe oraz bieżąca informacja na temat robót dostępna jest na stronach internetowych – użytkownikami zewnętrznymi Trafficworx są więc wszyscy, którzy posiadają dostęp do Internetu – mieszkańcy, służby porządkowe itd.

 
Jak działa Trafficworx?

Podstawą działania Trafficworx są lokalne procedury koordynacji robót i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Zespół konsultantów ISL rozpoczyna pracę od analizy obowiązujących procedur zarządzania robotami w ramach pasa drogowego. Celem jest wskazanie możliwych usprawnień i optymalizacji oraz określenie procedur, które zostaną zawarte w oprogramowaniu Trafficworx.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie największych użytkowników programu np. spółki wodno-kanalizacyjne, zakłady energetyczne, gazownicze, zakłady energetyki cieplnej itd. Użytkownicy ci otrzymują indywidualny profil, który stanowi platformę komunikacji z administratorem systemu wydającym zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Użytkownicy informują administratora o planowanych robotach oraz składają wnioski o zajęcie pasa drogowego. Administrator analizując wnioski oraz planowane prace różnych użytkowników koordynuje proces wydawania zezwoleń wskazując na najbardziej optymalne terminy.
 

 

Trafficworx jest programem kompleksowego zarządzania robotami w ramach pasa drogowego i obejmuje następujące etapy: (1) planowanie robót; (2) proces koordynacji czasowej i wydawania zezwoleń; (3) proces monitoringu, inspekcji oraz gwarancji w zakresie odtwarzania nawierzchni; (4) proces archiwizacji danych. Trafficworx oddzielnie definiuje procedury w zakresie robót prowadzonych w trybie normalnym oraz w trybie awaryjnym. Doświadczenia Guernsey pokazały, iż wdrożenie Trafficworx pozwoliło na znaczne zredukowanie robót prowadzonych w trybie awaryjnym.

Mapy cyfrowe ułatwiają sposób nanoszenia informacji o planowanych zajęciach pasa drogowego, stanowią one czytelną formę komunikacji dla użytkowników zewnętrznych. Każdy mieszkaniec może zobaczyć na mapie internetowej planowane oraz bieżące utrudnienia w ruchu.

 

 
Korzyści

GŁÓWNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA PROGRAMU
TRAFFICWORX TO
:

   
  • skrócenie do niezbędnego minimum czasu zajęcia pasa drogowego a tym zmniejszenie utrudnień w ruchu;
  • automatyczna analiza i unikanie konfliktów czasowych;
  • automatyczne naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim obiektów infrastruktury technicznej;
  • zwiększenie wpływów z tytułu opłat poprzez zewnętrzną kontrolę (mieszkańcy łatwo dostępną informację nt. warunków udzielonego zezwolenia czyli czasu trwania zajęcia);
  • usprawnienie procedur kontrolnych i gwarancyjnych – możliwość automatycznego doboru kontrolowanych przypadków;
  • możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu przez wszystkie strony zainteresowane robotami drogowymi na danym obszarze;
  • szybki i logiczny proces podejmowania decyzji;
  • skuteczne planowanie i koordynowanie robót drogowych;
  • internetowy dostęp mieszkańców i służb porządkowych do informacji nt. bieżących i planowanych utrudnień w ruchu;
 

Warto również spojrzeć na miasto w którym działa Trafficworx od strony potencjalnego developera. Może bez problemu zapoznać się z całą infrastrukturą sieciową na danym obszarze, zapoznać się z planami robót drogowych, aby jak najlepiej umiejscowić swoją inwestycję. Developerzy docenią przejrzystość systemu oraz sprawność w załatwianiu spraw związanych z inwestycją.

Działanie programu przyczynia się również do ochrony środowiska, bowiem lepiej skoordynowane prace to mniejsze zanieczyszczenia i mniejsza emisja spalin.

Nie należy też zapominać o ekonomii, która powinna być brana pod uwagę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek inwestycji. Dobre zarządzanie pracami, unikanie powtarzania tych samych robót w krótkim okresie pozwali gminom na duże oszczędności.

 
Klienci

Trafficworx w Guernsey

Jeśli miałeś okazję podróżować po przepięknych okolicach Guersney, masz świadomość jak wąska może być jezdnia. Proste roboty drogowe są w stanie zablokować sporą okolicę, a roboty na dużą skalę mogą mieć katastrofalne skutki. Ogromne korki spowodowane rozkopanymi drogami stały się największą bolączką Guernsey. Oznaczały nie tylko zmniejszenie efektywności działań służb ratunkowych, ale również obszerne i kosztowne zakłócenia w działaniu handlu.

Opinia publiczna domagała się szybkiego i jednorazowego rozwiązania problemu. Po wstępnych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, Traffic Committee okregu Guernsey zlecił stworzenie wyjątkowej sieci komputerowej. System został zaprojektowany, aby umożliwić służbom komunalnym, zarządom dróg i służbom ratunkowym współpracę, której celem było ułatwienie koordynacji wszystkich robót drogowych przy użyciu całkowicie zintegrowanych i kontrolowalnych procesów. Istotne jest, że inwestorzy zgłosili zapotrzebowanie na przepływ informacji spełniający zapotrzebowanie społeczne, więc system został również stworzony aby obsługiwał publiczną stronę www. Witryna pokazuje nie tylko planowane prace, potencjalne korki, jednokierunkowe objazdy, ale również alternatywne trasy. Informacje są uaktualniana na bieżąco co dwie godziny. Służby ratunkowe, firmy kurierskie oraz przedsiębiorstwa komunikacyjne, mieszkańcy oraz turyści mogą teraz zaplanować trasy bez korków i osiągnąć cel bez frustrujących spóźnień.


„TRAFFICWORX zrewolucjonizował zarządzanie robotami drogowymi w Guernsey przynosząc korzyści lokalnej ekonomii oraz wszystkim mieszkańcom i gościom”
Deputowany Pat Mellor
Przewodniczący Traffic Committee okregu Guernsey


„TRAFFICWORX jest bezcenny... teraz, przez jedno naciśnięcie przycisku, dysponujemy najaktualniejszymi informacjami o zamknięciach dróg i zmianach w ruchu”
Gerry Finn
Zastępca Szefa Straży Pożarnej okregu Guernsey

 
Cena

 

 

Cena oprogramowania jest uzależniona od bardzo wielu czynników: wielkość obszaru objętego zarządzaniem, liczba użytkowników, wielostopniowość uprawnień użytkowników, funkcjonalności. Aby wycenić program dla konkretnej gminy zapraszamy do naszych konsultantów.
FAQ

W jaki sposób Trafficworx jest wykorzystywany przy koordynacji prac drogowych?

Trafficworx koordynuje prace w oparciu o zdefiniowane procedury dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Przyjazny moduł użytkownika służy komunikacji pomiędzy administratorem (wydającym zezwolenie na zajęcie pasa drogowego) a użytkownikiem systemu (planującym zajęcie pasa). Administrator otrzymuje informacje nt. planowanych i wnioskowanych zajęć pasa drogowego. System umożliwia analizę sytuacji konfliktowych (tj. konflikty czasowe, konflikty z innymi rodzajami robót) dając administratorowi możliwość wskazania optymalniejszego terminu prowadzenia robót (np. zgrupowanie robót prowadzonych przez kilka podmiotów).


Jak wygląda proces przesyłania do Trafficworx informacji nt. planowanego zajęcia pasa drogowego?

Zarządzanie uprawnieniami w Trafficworx odbywa się za pośrednictwem szerokopasmowej sieci WAN. Każdy duży użytkownik posiada własne, chroniony hasłem, profil użytkownika. Indywidulani wnioskodawcy (np. deweloperzy, przedsiębiorcy itd.) nie posiadają swojego konta użytkownika. Mają oni jednak możliwość wypełnienia internetowego wniosku o zajęcie pasa drogowego.

Zarządzanie uprawnieniami w Trafficworx odbywa się za pośrednictwem szerokopasmowej sieci WAN.


Czy Trafficworx korzysta z bazowego rejestru prac drogowych, do którego odnoszą się wszystkie źródła danych?

Tak. Wszystkie źródła danych korzystają z danych drogowych GIS. Aby zminimalizować ludzkie błędy, wybór segmentów dróg odbywa się metodą „wskaż i kliknij” na mapie lub za pomocą rozwijanych list.


Czy Trafficworx korzysta z systemu zezwoleń?

Tak, wszystkie wnioski dotyczące zajęcia pasa drogowego są przekazywane lokalnemu zarządowi dróg (administratorowi systemu), który je akceptuje lub odrzuca. W przypadku odrzucenia, podawany jest powód oraz wskazówki dla wnioskodawcy jak powinien wyglądać poprawny wniosek.
 


Czy jednostki wykonujące roboty w ramach pasa drogowego mogą wykorzystywać Trafficworx do przechowywania danych projektowania, planowania, programowania i wdrażania robót?

Tak, Trafficworx pozwala użytkownikowi na podejmowanie długoterminowego planowania poprzez wprowadzanie wstępnych koncepcji robót do systemu. Wszystkie koncepcje mogą być na bieżąco przeglądane i analizowane za pomocą interfejsu mapy GIS. W razie potrzeby, można je przekształcić w pełen wniosek o określonych datach początkowych i końcowych. Takie wnioski są następnie obejmowane procedurą przepływu wniosku w celu rozważenia jej przez lokalny zarząd dróg. Szczegółowe planowanie wymagań organizacji ruchu dla każdego projektu odbywa się w momencie zgłoszenia pełnego wniosku. System pozwala na monitorowanie działań od koncepcji do zakończenia prac i upływu terminów gwarancyjnych.
 
Jakie poziomy zabezpieczeń są wbudowane w Trafficworx?

Każdy z użytkowników posiada własne dane logowania oraz dostęp do określonych stref Trafficworx. Na przykład, informacje o planach jednostek komunalnych są poufne do momentu, aż jednostka zadecyduje o upublicznieniu tych informacji dla grupy użytkowników Trafficworx. Wszystkie dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych.

 


Ile jednostek komunalnych może dostarczać danych do systemu?

Trafficworx został tak zaprojektowany, aby akceptować nieograniczoną liczbę jednostek komunalnych.


Jaka skala map jest wykorzystywana?

System nie używa stałej skali map. Użytkownicy mogą dowolnie skalować mapę zmieniając powiększenie widoku mapy. Jakość danych wyjściowych jest ograniczona jedynie przez jakość danych dostarczanych przez GIS.


Czy Trafficworx wykorzystuje system rezerwacji przestrzeni drogi?

Tak – jako część procesu planowania. Lokalny Zarząd Dróg (po konsultacji z wnioskodawcą i uwzględnieniu stosownych wymogów bezpieczeństwa) wskazuje obszar, który ma zostać przypisany do procesu prac wnioskodawcy.

Ta decyzja determinuje rodzaj metody kontroli ruchu (zamknięcie drogi, ruch jednokierunkowy, sygnalizacja drogowa itd).


Ilu użytkowników może jednocześnie korzystać z systemu?

Trafficworx został tak zaprojektowany, aby akceptować nieograniczoną liczbę użytkowników. Jedynym ograniczeniem są wykupione licencje.


Jakie postanowienia licencyjne dotyczą poszczególnych komponentów usług?

Usługi wsparcia technicznego Trafficworx Ltd obejmują szkolenia, kontrole bezpieczeństwa, procedury wznowienia działania, informacje i raportowanie o zarządzaniu.


Czy Trafficworx obsługuje wynajem pasów lub system opłat drogowych?

Tak, Trafficworx posiada możliwość użycia modułu systemu opłat i wynajmu pasów ruchu, zaprojektowanego według indywidualnych wymagań użytkownika.


Czy Trafficworx posiada publiczny interfejs?

Tak, zewnętrzni użytkownicy mogą logować się do Trafficworx za pośrednictwem Internetu. Ilość upublicznionych informacji jest regulowana przez poszczególnych użytkowników Trafficworx.


Gdzie mogę zobaczyć działanie systemu Trafficworx?

Wystarczy wejść na stronę www.iris.gov.gg, aby zobaczyć publiczny interfejs.
 

 
Kontakt

 

Integrated Skills Ltd

ADRES
Rownhams House
Rownhams
Southampton


ADRES POCZTOWY
HAMPSHIRE
SO16 8LS


TELEFON
+44 (0)2380 737 983

E-MAIL
contact@integrated-skills.co.uk
trafficworx.co.uk

Forms Consulting

ADRES
ul. Bronowicka 61/4
30-091 Kraków


TELEFON
12 294 81 80

FAX
12 294 81 82

E-MAIL
biuro@forms.pl

 

Imię i Nazwisko
E-mail
Tytuł
Treść 

PRODUCENT

Integrated Skills Ltd

Rownhams House
Rownhams
Southampton
HAMPSHIRE SO16 8LS

+44 (0)2380 737 983
contact@integrated-skills.co.uk trafficworx.co.uk
DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ

Forms Consulting

ul. Bronowicka 61/4
30-091 Kraków
Tel.:12 294 81 80
Fax:12 294 81 82

e-mail: biuro@forms.pl
consulting.forms.pl
 
 
2011 TRAFFICWORX WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | DESIGN: FORMS GROUP